Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


Decydując się na korzystanie z usług firmy EUR-MED POSKA Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej sklep.eur-med.pl automatycznie akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przywołane warunki, prosimy o nie dokonywanie zamawiania usług online.


§1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym sklep.eur-med.pl.

2.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3.Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.


§2 Definicje


1.Usługodawca – EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  ul. Le Ronda 26                  NIP 6341972291


2.Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem sklep.eur-med.pl, za pomocą którego Klient może zamawiać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, usługi świadczone drogą elektroniczną przez EUR-MED POLSKA Sp. z o.o.


3.Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która używa Strony internetowej w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez EUR-MED POLSKA Sp. z o.o.


4.Usługi – usługi świadczone przez EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. drogą elektroniczną, wskazane w §3 niniejszego Regulaminu.


5.Umowa – umowa zawierana online pomiędzy Klientem a EUR-MED POLSKA Sp. z o.o.


§3 Usługi


1.EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. świadczy za pomocą strony internetowej usługi polegające na sprzedaży online towarów przez siebie oferowanych zgodnie z ich specyfikacją znajdującą się na stronie internetowej i na życzenie klienta doręczeniu ich na wskazany adres.

2.EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. realizuje także zamówienie towarów zgłaszane telefonicznie pod numerem wskazanym na Stronie internetowej. Do Umów zawartych w następstwie takiego zamówienia zapisy Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.


3.Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy i cenniki) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej należą do EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków  towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.


4.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Klienta jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte na Stronie internetowej sklep.eur-med.pl informacje lub narzędzia.


§4 Zawarcie i warunki Umowy


1.Klient może korzystać z Usług dostępnych przez Stronę internetową sklep.eur-med.pl z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w §5 Regulaminu, oraz pod warunkiem akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.


2.Postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter porozumienia pomiędzy EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. a Klientem oraz określają podstawy prawne i warunki Umowy.


3.Każdy Klient zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy, do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.


4.Stronami Umowy są Klient oraz EUR-MED POLSKA Sp. z o.o.


5.Klient niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zawierania prawnie wiążących zobowiązań, akceptując zaś warunki niniejszego Regulaminu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za należyte wykonanie Umowy. Zabrania się Klientowi zawierania Umowy lub dokonywania jakichkolwiek płatności z tytułu Umowy z użyciem fałszywego lub cudzego imienia lub nazwiska/firmy, z wykorzystaniem fałszywej bądź cudzej karty kredytowej lub cudzego konta bankowego, bez zgody właściciela karty kredytowej lub konta bankowego lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.


6.Klient zapewnia, że zawiera Umowę wyłącznie w sposób zgody z obowiązującym prawem.


7.Warunkami zawarcia Umowy są: prawidłowy przebieg procesu zamówienia towaru, w tym podania kompletnych danych, akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i dokonanie opłaty za zamówiony towar.

8.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.eur-med.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów transportu.

9.Proces zamówienia Usługi wymaga podjęcia następujących kroków:


a) wejścia przez Klienta na Stronę internetową;

b) wyboru przez Klienta towaru;

c) zaznaczeniu pod wybranym towarem pola „Dodaj do koszyka”, co spowoduje przeniesienie oznaczonego towaru do „Koszyka”;

d) po zakończeniu wyboru towarów przejście do „Koszyka”;

e) podania danych kontaktowych Klienta, ewentualnie danych osoby/firmy, której zamówienie ma zostać dostarczone;

f) wyboru sposobu odbioru towaru: osobistego lub dostarczenia przez kuriera;

g) po wprowadzeniu danych, o których mowa powyżej i zaznaczeniu pola "Wybieram" na dole koszyka, Klient dokonuje wyboru sposobu płatności (za pobraniem u kuriera lub poprzez platformę iMoje obsługującą płatności online), potwierdza zamówienie i zostaje przekierowany na stronę odpowiednią do dokonania wybranego sposobu płatności;

h) po prawidłowym dokonaniu płatności za zamówiony towar, na podany przez Klienta adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem dokonania zamówienia.


W przypadku zamówień telefonicznych Usługodawca poinformuje Klienta o czynnościach koniecznych do podjęcia w celu zawarcia Umowy.

10.W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

  • za pobraniem u kuriera,
  • poprzez platformę iMoje obsługującą płatności online,
  • standardowym przelewem na rachunek bankowy:

NR konta: 56 1050 1214 1000 0022 0452 6442

11.Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.


12.Moment zawarcia Umowy następuje w chwili prawidłowego dokonania przez Klienta opłaty za Usługę, a dowodem zawarcia Umowy jest wiadomość przesłana na wskazany przez Klienta adres e-mail i dowód dokonania opłaty.


13.Ostatnim etapem realizacji Usługi jest dostarczenie zamówionego towaru na adres wskazany przez Klienta, ewentualnie osobisty odbiór towaru pod adresem 40-303 Katowice, ul. Le Ronda 26.


14.Na podstawie Umowy EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. jest zobowiązany do wydania lub dostarczenia zamówionego towaru w terminie wskazanym przez Usługodawcę w czasie zamawiania towaru. W przypadku towarów podlegających wycenie indywidualnej, możliwy termin odbioru/dostarczenia towaru zostanie podany Klientowi wraz z wyceną. EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu dostawy produktów o kolejne dni.


15.Obsługa zamówień przez EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. następuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00


§5 Warunki techniczne korzystania z Usług


1.Prawidłowe korzystanie ze Strony internetowej sklep.eur-med.pl oraz korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych:

a) używania przeglądarki: Internet Explorer 7, Firefox 7, Chrome 8, Opera 10, Safari 5;

b)włączenia plików cookies (ciasteczek) w przeglądarce i Javascipt.

2. EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne Strony internetowej.


§6 Odpowiedzialność


1.Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony internetowej (w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną) w celu naruszającym obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.


2.Zakazane jest przesyłanie przez Klienta do EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.


3. EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. ma prawo do wstrzymania dostępu do Usług lub rozwiązania Umowy w przypadku Klienta, który: a)wykorzystuje Usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; b)narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.


4.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


5.EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Strony internetowej sklep.eur-med.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz za konsekwencje decyzji podjętych na podstawie treści zamieszczonych na Stronie internetowej.


6.W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania ze Strony internetowej lub Usług EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, nie wykluczając wystąpienia na drogę sądową, bez powiadomienia o tym fakcie Klienta.


7.Prezentowane na Stronie internetowej materiały, informacje lub ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


8.Wybrane towary mogą być w określonym czasie objęte promocją, której warunki mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. Promocje, rabaty, itp., co do zasady nie łączą się. Szczegółowe zasady i warunki w tym zakresie zostaną każdorazowo zamieszczone na stronie internetowej.


9.Produkty dostarczane Klientowi mogą w niewielkim stopniu różnić się od prezentowanych na Stronie internetowej. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Klientowi zostanie zaproponowany towar zbliżony do zamówionego, ewentualnie w przypadku braku porozumienia z Klientem zostanie mu niezwłocznie zwrócona cena uiszczona za Usługę.


10.W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres z przyczyn niezależnych od EUR-MED POLSKA Sp. z o.o., jak np. z powodu wskazania błędnego adresu, czy niezastania odbiorcy pod wskazanym przez Klienta adresem, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane takimi okolicznościami nieterminowe wykonanie Usługi, Klient zobowiązuje się w takim przypadku do ponownego poniesienia kosztów dostawy.

§7 Ochrona danych osobowych


1.W przypadku korzystania przez Klienta z zamówienia Usług online Klient proszony będzie o podanie określonych danych osobowych w celu prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy. Podanie wybranych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia danej Usługi.


2.Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających odpowiednie wymagania polskiego prawa.


3.Dane osobowe Klienta przetwarzane są na potrzeby związane ze świadczeniem wybranych Usług i w zakresie dozwolonym prawem, i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. jedynie w związku ze świadczeniem tych Usług.


4.Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.


5.Jeżeli Klient chce być na bieżąco informowany o ofercie Usługodawcy w zakresie sprzedaży towarów, w tym chce otrzymywać informacje o akcjach promocyjnych, zniżkach i innych ciekawych wydarzeniach związanych z działalnością EUR-MED POLSKA Sp. z o.o., prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji zgody na Stronie internetowej. Klient może w dowolnym czasie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji handlowych/newslettera.


§8 Reklamacje Odstąpienie od umowy


1.Wszelkie reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@eur-med.pl lub pocztą na adres: EUR-MED POLSKA Sp. z o.o., ul. Le Ronda 26, 40-303 Katowice.


2.Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone w języku polskim.


3.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje w zakresie następujących danych Klienta składającego reklamację: a)imię i nazwisko/firma; b)adres poczty elektronicznej bądź adres zamieszkania i adres do korespondencji; c)przedmiot reklamacji; d)dokładny opis reklamowanej Usługi; e)przyczynę reklamacji; f)żądanie w związku z reklamacją g)dokument potwierdzający zakup produktu.


4.Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu i/lub przepisów obowiązującego prawa, jak również reklamacje zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane zgodnie z ust. 3 powyżej.


5.Reklamacje rozpatrywane będą przez EUR-MED POLSKA Sp. z o.o. w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.


6.O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą.


7.Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu Usługodawcy pod adresem: EUR-MED POLSKA Sp. z o.o., ul. Le Ronda 26, 40-303 Katowice. Do zachowania terminu wystarczy prawidłowe wysłanie oświadczenia w tym terminie.


8.W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez konsumenta, Umowę uważa się za niezawartą, a Strony zwracają sobie nawzajem, to co świadczyły, w niezmienionej formie, w terminie do 14 dni.


9.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje, stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia.


§9 Postanowienia końcowe


1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Stronie internetowej i zastępuje wszelkie wcześniej obowiązujące postanowienia w tym zakresie.


2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Regulamin w nowej treści wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie internetowej, nie dotyczy to jednak zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmiany.


3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.).

 

Śledź nas na Facebooku